Lūdzu, atsūtiet savu piedāvājumu
Mēs sazināsimies ar jums, ja jūsu piedāvājums mūs ieinteresēs
Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgi noteikumi

Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas likuma “Par personas datiem” prasībām, un tajā ir noteikta personas datu apstrādes procedūra un personas datu drošības nodrošināšanas pasākumi, ko veic Naturopathy OU (turpmāk “operators”). .

1.1. Operators kā savu vissvarīgāko mērķi un nosacījumu savu darbību veikšanai izvirza cilvēka un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu, apstrādājot viņa personas datus, ieskaitot tiesību uz privātumu, personisko un ģimenes noslēpumu aizsardzību.

1.2. Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var saņemt par vietnes http://zoo.lv apmeklētājiem.

2. Šeit izmantotie galvenie jēdzieni

2.1. Personas datu automatizēta apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datortehnoloģiju;

2.2. Personas datu bloķēšana - personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (ja vien apstrāde nav nepieciešama, lai precizētu personas datus);

2.3. Tīmekļa vietne - grafisko un informatīvo materiālu komplekts, kā arī datorprogrammas un datu bāzes, nodrošinot to pieejamību internetā tīkla adresē http://zoo.lv;

2.4. Personas datu informācijas sistēma - personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs un nodrošina to informācijas tehnoloģiju un tehnisko līdzekļu apstrādi;

2.5. Personas datu anonimizācija - darbības, kuru rezultātā, neizmantojot papildu informāciju, nav iespējams noteikt personas datu īpašumtiesības uz konkrētu Lietotāju vai citu personas datu subjektu;

2.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (operācija) vai darbību (darbību) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, mainīšanu), iegūšanu, izmantošanu , personas datu pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, pieeja), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana;

2.7. Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, patstāvīgi vai kopā ar citām personām, organizējot un (vai) apstrādājot personas datus, kā arī nosakot personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības (operācijas), kas veiktas ar personas datiem;

2.8. Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai noteiktu mājas lapas http://zoo.lv lietotāju;

2.9. Lietotājs - jebkurš vietnes http://zoo.lv apmeklētājs;

2.10. Personas datu nodrošināšana - darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus konkrētai personai vai noteiktam personu lokam;

2.11. Personas datu izplatīšana - jebkuras darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus nenosakāmam personu lokam (personas datu nodošana) vai iepazīties ar neierobežota personu loka personas datiem, tai skaitā personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, informācijas ievietošana un telekomunikācija tīkli vai piekļuves nodrošināšana personas datiem jebkādā citā veidā;

2.12. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana - personas datu nodošana ārvalsts teritorijā ārvalsts iestādei, ārvalstu fiziskai personai vai ārvalstu juridiskai personai;

2.13. Personas datu iznīcināšana - tiek iznīcinātas visas darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti līdz ar nespēju turpmāk atjaunot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā un (vai) personas datu nesējiem.

3. Operators var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus:

3.1. Epasta adrese

3.2. Vietne arī vāc un apstrādā anonīmus datus par apmeklētājiem (ieskaitot sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metric un Google Analytics un citi).

3.3. Iepriekš minētie dati ir tālāk iekļauti politikas tekstā ar vispārīgo personas datu jēdzienu.

4. Personas datu apstrādes mērķis:

4.1. Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir informēt Lietotāju, nosūtot e-pastus.

4.2. Operatoram ir arī tiesības nosūtīt paziņojumus Lietotājam par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem notikumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties saņemt informatīvas ziņas, nosūtot operatoram e-pastu uz e-pasta adresi lantax@gmail.com ar norādi “Atteikums paziņot par jauniem produktiem un pakalpojumiem, kā arī īpašiem piedāvājumiem”.

4.3. Anonīmi lietotāju dati, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu vietnes un tās satura kvalitāti.

5. Personas datu apstrādes juridiskais pamats:

5.1. Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja tos pats Lietotājs aizpilda un / vai nosūta, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas vietnē http://zoo.lv. Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot Operatoram savus personas datus, Lietotājs pauž piekrišanu šai politikai.

5.2. Operators apstrādā anonīmus datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (sīkdatņu glabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana ir iespējota).

 6. Personas datu vākšanas, glabāšanas, pārsūtīšanas un cita veida apstrādes procedūra.

Operatori, kas nodrošina juridisko prasību izpildi, kas vajadzīgas, lai izpildītu spēkā esošo tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.

6.1. Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai izslēgtu piekļuvi nepilnvarotu personu personas datiem.

6.2. Lietotāja personas dati nekādā gadījumā nekad netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar piemērojamo likumu īstenošanu.

6.3. Personas datu neprecizitāšu gadījumā Lietotājs tos var patstāvīgi atjaunināt, nosūtot Operatoram paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi lantax@gmail.com ar atzīmi “Personisko datu atjaunināšana”.

6.4. Personas datu apstrādes laiks nav ierobežots. Lietotājs var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Operatoram paziņojumu pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi lantax@gmail.com ar piezīmi “Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei”. .

7. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana:

7.1. Pirms sākt personas datu pārrobežu pārsūtīšanu, operatoram jāpārliecinās, ka ārvalsts, kuras teritorijā tam ir paredzēts pārsūtīt personas datus, nodrošina ticamu personas datu subjektu tiesību aizsardzību.

7.2. Personas datu pārrobežu pārsūtīšanu ārvalsts teritorijā, kas neatbilst iepriekšminētajām prasībām, var veikt tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanai un / vai tā līguma izpilde, kurā ir iesaistīts datu subjekts.

8. Nobeiguma noteikumi:

8.1. Lietotājs var saņemt jebkādu skaidrojumu par interesējošiem jautājumiem par viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar operatoru pa e-pastu lantax@gmail.com.

8.2. Šis dokuments atspoguļos visas izmaiņas operatora veiktajā personas datu apstrādes politikā. Politika ir spēkā uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.

8.3. Politikas pašreizējā versija ir brīvi pieejama internetā http://zoo.lv/#rec208483352.